НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Наукова тематика iнституту 2017 рік

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України  Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)Термін виконання (початок)Термін виконання (закінчення)Керівник
Розробити теоретичні засади та методи модельного способу побудови та реінжинірингу систем, що критичні до безпеки, на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту 0117U00033120172021академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити теорію, методи та засоби оброблення, моделювання та розпізнавання комунікативних інформаційних процесів20172021д.ф.-м.н. Крак Ю.В.
Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень 0117U00032820172021академік НАНУ Коваленко І. М., академік НАНУ Задірака В. К., чл.-кор. НАНУ Кузнєцов М.Ю.
Розробити математичні методи моделювання та прийняття оптимальних робастних системних рішень при дослідженні складних систем за умов ризику та невизначеності 0117U00033020172021чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити нові математичні моделі та методи для створення комп’ютерних технологій розв’язання складних задач прикладної математики 0117U00249420172021академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити теоретичні засади математичного моделювання фізичних процесів та нові методи комбінаторної оптимізації і аналізу нечітких даних складних систем 0117U00074120172021академік НАНУ Сергієнко І. В.
Розробити нові методи паралельної та розподіленої обробки надвеликих об’ємів даних для аналізу складних багатокомпонентних середовищ 0117U00047120172021чл.-кор. НАНУ Хіміч О. М.
Розробити методи прийняття рішень в умовах динамічної протидії керованих систем 0117U00032220172021чл.-кор. НАНУ Чикрій А. О.
Розробити методи обробки відеоінформації на багатошарових обчислювальних структурах для перспективних систем технічного зору 0117U00032520172021чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Створити теоретичні засади дослідно–онтологічного проектування Інтернет-конфігуровних засобів та систем smart–середовища. 0117U00032620172021академік НАНУ Палагін О. В.
Розробити інтелектуальні сенсорні системи і бездротові мережі для діагностичних систем різного призначення 0117U00047020172021д.т.н. Прімін М. А.
Розробити нові методи та засоби ефективної верифікації та розробки складних інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту. 0113U00007220132017академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити методи та алгоритми розв’язання оптимізаційних задач на комбінаторних конфігураціях і траєкторіях динамічних систем 0117U00047320172021д.ф.-м.н. Донець Г.П.
Розробити теоретичні основи та методи створення корпоративних розподілених інформаційних технологій на засадах моделі хмарних обчислень 0113U00314520132017к.ф.-м.н. Івлічев В.П.
Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання багатоекстремальних квадратичних оптимізаційних задач 0117U00032720172021д.ф.-м.н. Стецюк П.І.
Розробити методи аналізу та моделювання багатоканальних систем обслуговування немарковського типу з характерними особливостями структури та функціонування. 0114U00209220142018академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити числові методи розв’язання нескінченновимірних задач стохастичного програмування для оптимізації багатокритеріальних стохастичних систем 0117U00032920172021чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити нові математичні моделі та методи дискретної оптимізації для розв'язання на суперкомп'ютерах складних задач різної природи. 0113U00140820132017академік НАНУ Сергієнко І.В.
Розробити методи і алгоритми ідентифікації параметрів математичних моделей динаміки пружно-деформованого та термопружного стану багатокомпонентних середовищ з прошарками 0117U00032220172021д.ф.-м.н. Галба Є.Ф.
Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки 0114U00033520142018академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методи і засоби чисельно-експериментального дослідження поведінки динамічних систем у тривимірному просторі на паралельних комп’ютерах 0117U00033320172021д.ф.-м.н. Панченко Б.Є.
Розробити і дослідити математичні моделі розріджено-розподіленого подання і динамічного перетворення інформації в кібернетичних системах 0114U00105420142018д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних 0114U00209120142018чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробити методи побудови агентно-орієнтованих програмних систем на основі нечітких та ймовірнісних моделей 0117U00074220172021д.ф.-м.н. Єршов С.В
Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів 0115U00015820152019д. ф.-м. н. Пепеляєв В.А.
Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології вилучення знань з великих баз даних на основі інформації, отриманої при моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму людини 0116U00456120162020д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності за наявності обмежень різного типу 0114U00105220142018чл.-кор. НАНУ Чикрій А.О.
Розробити і дослідити математичні моделі механізмів взаємодії функціональних систем організму та методи інтеграції їх математичних моделей для підтримки надійності та безпеки життєдіяльності людини в екстремальних умовах 0114U00256820142018чл.-кор. НАНУ Чикрій А.О.
Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей 0114U00209320142018д. ф.-м. н. Гладкий А.В.
Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв'язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки 0117U00032320172021д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити динамічні моделі та інформаційні технології інтелектуального сприйняття відеоінформації, пошуку об’єктів за ознаками та слідкування за ними 0116U00456020162020чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити теоретичні основи, методи та засоби інформаційних технологій підтримки трансдисцплінарних досліджень. 0114U00105620142018академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити і дослідити нові інформаційно-діагностичні технології на основі реєстрації та аналізу сигналів різної природи 0114U00035620142018д.т.н. Прімін М.А.
Розробити нові інформаційні технології моделювання, дослідження і проектування комп'ютерних засобів та систем для експрес-діагностики стану біологічних і фізичних об'єктів 0113U00314920132017д.т.н. Романов В.О.
Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок 0114U00035920142018чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити теоретичні та методологічні основи побудови технологій віртуального оточення і візуалізації для наукових досліджень 0114U00036420142018чл.-кор. НАНУ Гупал А.М., к.т.н. Горін Ф.М.
Розробити теоретичні основи і методи напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління 0114U00035520142018д.т.н. Яковлєв Ю.С.
Розробити теоретичні основи моделювання багаторівневих біотехнічних та природотехнічних систем для рішення задач складних міждисциплінарних досліджень 0114U00036120142018д. ф.-м. н. Писаренко В.Г.
Розробити формальні методи для автоматизованого тестування та верифікації систем критичних щодо безпеки 0116U00455920162018академік НАНУ Летичевський О.А.
Розробити комплекс моделей стабілізаційного узгодження структури матеріально-речовинних потоків та соціально-економічних зрушень в економіці країни 0117U00047220172019д. ф.-м. н. Донець Г.П.
Розробити інформаційну технологію для моделювання і розпізнавання елементів жестової комунікації 0115U00 257220152017д. ф.-м. н. Крак Ю.В.
Розробити програмні засоби для субградієнтних алгоритмів з перетворенням простору та прикладних задач оптимізації 0116U00455820162018д. ф.-м. н. Стецюк П.І.
Розробити математичні моделі та алгоритми керування взаємодіючими транспортними потоками 0115U00207420152017академік НАНУ Коваленко І.М.
Розробити математичні моделі і методи для підтримки ефективних рішень щодо безпечного функціонування складних технічних та соціально-економічних систем в умовах ризику та невизначеності 0115U00015620152017чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування. 0116U00455720162018академік НАНУ Задірака В.К.
Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного забезпечення, що реалізує схеми електронної ідентифікації громадян 0117U00033420172019д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробити високопродуктивну кластерну архітектуру з гетерогенним системним оточенням для суперкомп'ютерів наступного покоління 0117U00033220172019д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г.
Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури. 0115U00015720152017чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Створити програмний комплекс індивідуального моніторингу функціональних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет 0117U00032420172019д.т.н. Петрухін В.О.
Розробити алгоритми керування рухом для підтримки прийняття рішень в умовах ігрової взаємодії 0115U00015920152017чл.-кор. НАНУ Чикрій А.О.
Розробити математичні моделі. та методи дослідження процесів реабілітації організму людини після роботи в екстремальних умовах 0115U00257320152017чл.-кор. НАНУ Чикрій А.О.
Розробити інформаційну технологію дослідження динаміки локально-нерівноважних геоміграційних процесів на базі сучасних паралельних обчислювальних систем 0115U00016020152017д.т.н. Булавацький В.М.
Розробити і дослідити математичні моделі захисту даних та алгоритми розв'язування задач оптимізації і маршрутизації для спеціальних мереж 0117U00032020172019д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити відеокомплекс для відпрацювання технічних засобів та алгоритмів обробки зображень в системах реального часу 0117U00249120172019чл.-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробити основи та методику проектування обчислювальних систем, які розвиваються, на базі продукційних моделей 0115U00016120152017академік НАНУ Палагін О.В.
Розробити засоби неінвазивної діагностики на основі реєстрації і обробки надслабких магнітних сигналів 0115U00016220152017д.т.н. Прімін М.А.
Розробити і створити систему дистанційного моніторингу для оцінки стану людини в умовах надзвичайних ситуацій 0116U00455620162018д.т.н. Романов В.О.
Розробити методи реалізації онтолого-керованої підтримки прийняття рішень для безпеки продуктів харчування 0114U00036320142018чл.-кор. НАНУ Гупал А.М.
Розробити методи і апаратно-програмні засоби для підвищення продуктивності технологічних комп'ютерних систем 0116U00455520162018д.т.н. Яковлєв Ю.С
Розробити інтелектуальну технологію оперативного моніторингу та прийняття оптимальних рішень в системах природокористування 0116U00456220162018д. ф.-м. н. Писаренко В.Г
Інформаційно-технологічне забезпечення оцінювання впливу парникового ефекту на зміни клімату та довкілля на регіональному рівні за матеріалами коcмічних зйомок та полігонних досліджень: моделі та методи для оцінювання і прогнозування змін клімату за умов ризику та невизначеності 0116U00739020172017чл.-кор. НАНУ Кнопов П.С.
Розробка метрологічного забезпечення та дослідна експлуатація готових до впровадження інтелектуальних сенсорних приладів на основі реєстрації та аналізу магнітних, електричних та оптичних сигналів. V етап 0117U00064820172017д.т.н. Прімін М.А.
Мультисенсорна технологія експрес-діагностики стану рослин: розробка експериментального зразка координатора бездротової сенсорної мережі та її випробування в умовах дії стресових факторів на стан рослин 0117U00064720172017академік НАНУ Палагін О.В.
Розроблення моделей та методів оптимального завантаження енергоблоків ОЕС України та їх реалізація на основі паралельних обчислень. Етап 2. Розроблення математичних моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для задач знаходження навантажень енергоблоків з можливістю включення / відключення енергоблоків. 0117U00249320172017академік НАНУ Сергієнко І.В.
Розробка комп'ютерних алгоритмів та нового покоління високопродуктивних програмних засобів моделювання і прогнозування стану та ресурсу відповідальних зварних конструкцій. Етап 2. Розробка комп'ютерних алгоритмів та програмних засобів прогнозування несучої здатності зварних трубопроводів і посудин тиску з дефектами для комп'ютерів гібридної архітектури. 0117U00249220172017чл.-кор. НАНУ Хіміч О.М.
Розробка захищеної і завадостійкої спеціальної мережі для групової роботи рухомих роботизованих систем. Етап 2017 року. 0116U00643420162017д.т.н. Гуляницький Л.Ф.
Розробити технологію моделювання режиму фільтрації підземних вод регіонів України на комп"ютерах гібридної архітектури20172017к.ф.-м.н. Білоус М.В.
Розробка розподіленої бази даних для узагальнення та аналізу геофізичних даних Східно-Європейської та Західно-Європейської платформ України20172017д.ф.-м.н. Тульчинський В.Г
Розробка елеменів технології інформаційно-онтологічної підтримки науково-технічної творчості20172017академік НАНУ Палагін О.В.
Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України20172017к.ф.-м.н. Івлічев В.П.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №120
відділ №150
відділ №180
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
лапт
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
/ Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас на чергове засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В …
Подробнее

/ Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас семінар Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – …
Подробнее

/ Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас на спільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в …
Подробнее

Загрузка...