МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Chairman

I. V. Sergienko (Ukraine)

Vice-Chairmen

О.V. Palagyn (Ukraine) O.M. Khimich (Ukraine)

Program Committee Members

P. I. Andon Ukraine
A. V. Anisimov Ukraine
Т. Villa Italy
W. Wójcik Poland
S. P. Gorlach Germany
V. I. Gritsenko Ukraine
V. A. Yemelichev Belarus
Yu.M. Ermoliev Ukraine
V.K. Zadiraka Ukraine
M. Z. Zgurovsky Ukraine
M. Yu. Ilchenko Ukraine
I. M. Kovalenko Ukraine
V. S. Korolyuk Ukraine
V. M. Kuntsevich Ukraine
R. Kuts USA
O.A. Letychivsky Ukraine
K. Markov Bulgaria
A. A. Morozov Ukraine
W. Nowik Germany
P. Pardalos USA
V. V. Petrov Ukraine
V. N. Redko Ukraine
D.I. Solomon Moldova
O.P. Fedorov Ukraine
Yu. G. Shoukourian Armeniaі
V.O. Shcherbakov Moldova

Organizing Committee

Chairman:

І. V. Sergiyenko

Vice-Chairman:

О.V. Palagyn
O.M. Khimich

Secretary:

S.V. Ershov

Organizing Committee Members:

Zadiraka V.K. Kovalenko I.M., Letychevskiy O.A., Boyun V.P., Gupal A.M., Knopov P.S., Malinowskiy B.M., Chykriy AA, Galelyuka, V. V., Gorin F.M., Ivanov S.M., Karpets E.P., Kolbasin M.I., Kulyas A.I.,  Pepelyaev V.A., Romanov V.A. , Stetsyuk P.I., Vetrova O.M., Savenko О.I., Starostin A.M., Rogozin M.V.
language|мова
ПОТОЧНА ДАТА

ДО ПОЧАТКУ ЛИШИЛОСЬ
days
0
-10
-2
hours
-1
-1
minutes
-4
-4
seconds
-5
-3